Hur vanligt är det att arbetsterapeuter konsulteras för översyn […]

Fråga
Hur vanligt är det att arbetsterapeuter konsulteras för översyn av tillgänglighet vid exempelvis uppförande av nytt bostadsområde eller annan samhällsplanering? Vad skulle arbetsterapeuten kunna bidra med i en sådan situation?

Svar
Arbetsterapeuter skulle kunna bidra på samhällsplaneringsnivå med sin specifika kompetens om sambandet/samspelet mellan individ – miljö – aktivitet och hur miljön kan anpassas för att underlätta aktivitet. I dag är det dock sällan som arbetsterapeuter anlitas som konsulter vid planering av offentliga miljöer och till exempel nya bostadsområden. Det förekommer oftare att arbetsterapeuter tillfrågas och anlitas när befintliga bostadsområden ska kartläggas med hänsyn till tillgänglighet – både bostäderna i sig och närmiljön i bostadsområden. Detta görs då oftast utifrån perspektivet att äldre personer ska kunna bo kvar i sin bostad och kända närmijö även när de får olika funktionsnedsättningar och nedsatt aktivitetsförmåga.

För att arbetsterapeuter ska anlitas och användas vid samhällsplanering krävs att arbetsterapeuter dels använder sin kunskap på grupp- och samhällsnivå, har  kunskap om gällande plan- och bygglagstiftning och om begreppen universell design/universell utformning. Detta är begrepp som används för att beskriva att produkter, tjänster och miljöer ska utformas så att så många som möjligt ska kunna använda och nyttja dem från början, utan anpassning och individuella särlösningar.

För att få möjlighet att delta i processerna vid samhällsplanering krävs att arbetsterapeuter finns på befattningar på övergripande kommunal nivå eller på till exempel bostadsbolag – privata eller allmännyttiga , eller varför inte som egen företagare?

Med vänliga hälsningar
Kajsa Samuelsson
Vice ordförande FSA, leg arbetsterapeut, handikappsekreterare