Hur kan arbetsterapeuten arbeta inom palliativ vård, förutom med hjälpmedelsbiten?

Fråga
Hur kan arbetsterapeuten arbeta inom palliativ vård, förutom med hjälpmedelsbiten?

Svar
För palliativa patienter finns arbetsterapeuter att tillgå inom primärvården och numera också ganska ofta knutna till palliativa vårdteam. Målet är att underlätta allt som har med omvårdnaden och förutsättningar för att kunna vara i sitt hem under återstoden av sitt liv och att kunna leva ett så aktivt och socialt delaktigt liv som man själv önskar.

Detta innebär mycket ofta att ge råd och stöd till patient, anhöriga och personal om alla frågor som kan vara aktuella för att kunna vistas i sitt hem och utföra aktiviteter som patienten vill göra och vara delaktig i. Man samtalar och guidar patienten till att göra viktiga prioriteringar för att orka med det man upplever som absolut viktigast med tanke på den ork och smärtnivå och möjlighet till att färdas med mera.

I palliativ vård liksom i all arbetsterapeutisk behandling utgår man från varje individs specifika problemställning och önskemål och löser problemen i den prioriteringsordning som patienten önskar eller som situationen kräver. När det då gäller specifikt palliativ vård så är det mycket bra att arbeta i team för att minimera antalet vårdgivare som besöker personen dagligdags.

Det rör sig dock väldigt ofta om frågor som har med personliga tekniska hjälpmedel eller anpassning av bostadsmiljön att göra och många patienter och deras närmaste familj måste få känna sig trygga med att om dom behöver fråga om vad man kan få hjälp med och hur det går till så ska man självklart veta vart man ska vända sig för att få svar. Därför är den här informationen om vilka möjligheter till hjälp som finns i din kommun så viktig.

Med vänliga hälsningar
Karin Granbom
Leg arbetsterapeut, hjälpmedelskonsulent