Vilket kartläggningsinstrument är lämpligt inom LSS-verksamheten, daglig verksamhet?

Fråga
Vilket kartläggningsinstrument är lämpligt inom LSS-verksamheten, daglig verksamhet?

 Svar
Då du inte specificerar målgrupp gällande kartläggningen så utgår jag från att du avser arbetsterapeutisk kartläggning inom daglig verksamhet för personer som har en utvecklingsstörning. Det är, enligt min uppfattning, inte möjligt att kunna göra en heltäckande arbetsterapeutisk kartläggning med endast ett bedömningsinstrument. Snarare krävs flera, med olika inriktningar, för att kunna ge en heltäckande bild av en persons aktivitetsförmåga samt de faktorer hos personen och i miljön som påverkar denna. Det finns idag flera olika bedömningsinstrument som genom forskning visat sig lämpliga att använda när det gäller bedömning av personer som har en utvecklingsstörning. Flera av dessa har den arbetsterapeutiska modellen Model of Human Occupation (MOHO) som teoretisk grund; ACIS (Ability of communication and interaction skills, svensk version) är ett observationsinstrument som bedömer kommunikations- och interaktionsfärdigheter i aktivitet, VQ (Volitional questionarie, svensk version) är ett observationsinstrument som bedömer personernas val och intressen gällande aktivitet, AMPS (Abilty of motor and process skills, svensk version) är ett observationsinstrument som bedömer motoriska färdigheter och processfärdigheter i strukturerade aktiviteter. Det finns även exempel på forskningsstudier där instrumentet WRI ( Worker role interview, svensk version) använts i syfte att kartlägga hur personer med utvecklingsstörning uppfattar sin roll som arbetare på daglig verksamhet. Andra intressanta instrument kan vara Min mening samt Bedömning av delaktighet i aktivitet (BDA).

Instrumenten ACIS, VQ, Min mening samt BDA kan köpas genom FSAs förlag där också mer information om instrumenten finns.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar 
Ida Kåhlin, vice förbundsordförande FSA, leg  arbetsterapeut, doktorand