Archive for the ‘Neuropsykiatri’ Category

Jag har gjort arbetspsykolog tester genom AF. De visar på att jag troligen har ADHD. Skulle jag va hjälpt av att göra en komplett utredning av ADHD?

Fråga

Jag har gjort arbetspsykolog tester genom AF. De visar på att jag troligen har ADHD. Skulle jag va hjälpt av att göra en komplett utredning av ADHD?

Svar

En komplett utredning är bra att genomgå om du vill få bekräftat att du har ADHD eller ej. En utredning kan även vara bra om du önskar en bredare kartläggning över dina resurser och begränsningar – i denna typ av utredningar ingår ofta bedömning av läkare, psykolog och till exempel arbetsterapeut (för att kartlägga resurser och begränsningar i vardagen). Eftersom du redan genomgått en bedömning av psykolog kommer troligtvis dessa resultat kallas in (med ditt godkännande) och eventuellt endast kompletteras med specifika uppmärksamhetstest.

Vidare kan en komplett utredning vara bra om du har behov av stöd/behandling i någon form på grund av din symtomatologi. För att behandlingen ska bli anpassad efter just dina behov är det fördelaktigt om det finns ett grundligt underlag.

En del personer med ADHD drabbas av psykisk ohälsa, till exempel depressioner och ångest. Vid eventuell sjukskrivning och rehabilitering kan det också vara bra att ha en komplett utredning.

Med vänlig hälsning

Sofia Ringvall
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Min son har fått en autismliknande diagnos samt ångest och depression […]

Fråga
Min son har fått en autismliknande diagnos samt ångest och depression. Det är svårt att göra samtalsterapi med honom och han blir ännu mer depressiv. Habilitering får han inte för att personer med hans diagnos inte är deras målgrupp. Jag undrar om arbetsterapi kan vara hjälpsam.

Svar
Vad en arbetsterapeut kan hjälpa till med när det gäller insatser är att få till en struktur i vardagen och detta kan man göra genom kognitiva hjälpmedel, scheman med mera. Om ditt sons problem beror på en kaotisk vardag kan detta vara till mycket god hjälp. Han kanske behöver både detta men kanske även kognitiv beteende terapi om han har psykiska pålagringar (KBT). Det är viktigt att han får rätt typ av terapi. Vi kan även hjälpa till att träna ADL-funktioner som han behöver klara av och bli mer självständig i.

Med vänliga hälsningar
Maud Hagberg
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Min son är snart 12 år gammal och har Tourette Syndrom, med drag av ADHD, och har det senaste året haft problem […]

Fråga
Min son är snart 12 år gammal och har Tourette syndrom, med drag av ADHD, och har det senaste året haft problem med långa perioder av hemmasittande, med anledning av psykosomatiska smärtor i huvud och mage. Vi har en bra dialog med skolan där viljan att hjälpa finns men kunskapen är bristfällig.  Vi har haft kontakt med psykolog på BUP men har av olika anledningar valt att avbryta den dialogen, delvis för att vi upplevde att de inte hade några konkreta idéer om hur han skulle hjälpas utan möte följdes av möte och så vidare utan att vi egentligen kom någonvart. Vi har kontakt med 2 olika läkare, en på BUP för medicinering av Touretten och en för de somatiska besvären han haft (exempelvis magutredning).

Jag har sökt land och rike runt efter information om hemmasittande och kopplingen till NPF men framförallt har jag sökt efter någon instans i Göteborgsområdet som kan hjälpa oss! “Någon” med erfarenhet och kunskap om hemmasittande barn som kan hjälpa oss och skolan med information och verktyg för att hjälpa min till en dräglig skolgång. Jag har varit i kontakt med socialtjänsten, skolan, BUP, BNK, Familjestödsenheten, Attention, Barnmedicin och ingen vet vart vi ska vända oss! Skulle en arbetsterapeut kunna vara denna “någon”?

Svar
Det låter som en mycket besvärlig situation som beskrivs. Det är dock inte helt ovanlig. Du skriver att ni har haft kontakt med olika enheter som alla har en hög kompetens när det gäller denna komplexa bild. BNK på Drottning Silvias barnsjukhus utreder men bör ha kompetens att veta vart man ska remittera. I Göteborg finns också Gillbergscenter som är ett mycket välrenommerat forskningscenter (även internationellt). BUP bör också ha kompetens på området. Har man haft kontakt med ett smärtteam för den psykosomatiska smärtan? Kognitiv beteendeterapi kan hjälpa där. Att inte gå till skolan kan ha många orsaker. Du skriver inte något om det finns en bakgrund med mobbing, eller om skolarbetet upplevs som övermäktigt. Kan det vara så att pojken har svårt att organisera och planera sin dag/aktiviteter och detta blir mer tydligt ju äldre han blir eftersom då också kravnivån höjs? Eller har han fastnat i TV-spelande eller sover han kanske bort dagen och har vänt på dygnet?  Som arbetsterapeut tycker jag det är viktigt att skapa dygnsrutiner med vardagliga aktiviteter samt att bryta hemmasittandet. Ibland behöver man göra detta med hjälp av yttre konkretisering som dygns- och veckoscheman och tidshjälpmedel. Detta måste naturligtvis göras i samråd med pojken. Frågar man  barnpå rätt sätt får man oftast bra svar. När det gäller aktiviteter ska man tänka på att ha en ambitionsnivå som inte stressar.

Egentligen skulle det vara bra om det fanns någon typ av rehabcenter för barn, men jag tror inte detta finns i Göteborg, (men jag kan ha fel). Du skriver att ni redan har haft ett par möten som inte gett något. Men skolan borde kanske också träffa BNK. Ta kontakt med BNK igen och få till ett samarbetsmöte med alla inblandade (även BUP). Att ha en gemensam syn och förståelse för problemet är en grundförutsättning för att lyckas. Se även till att en arbetsterapeut är med på mötet, hon/han kan ge bra konkreta råd.

Jag vet inte om detta hjälper eftersom jag inte är så insatt i fallet – men vill i alla fall betona att man ska inte ge upp. Lycka till!

Med vänliga hälsningar
Maud Hagberg
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Hur kan en arbetsterapeut hjälpa vid tvångssyndrom (OCD) och neuropsykiatrisk diagnos (Asperger)?

Fråga
Hur kan en arbetsterapeut hjälpa vid tvångssyndrom (OCD) och neuropsykiatrisk diagnos (Asperger)?

Svar
Har en person med Aspergers syndrom svårigheter i vardagen kan en arbetsterapeut vara behjälplig. Behandlingen kan innebära till exempel strukturstödjande samtal, träning i vardagsaktivitet/anpassning av vardagsaktiviteter samt kognitiva hjälpmedel/kognitivt stöd (avseende exempelvis planering, struktur och minne).

Vad det gäller tvångssyndrom sker behandling vanligtvis via psykolog med specialistkompetens. Handlar det inte om att behandla tvånget utan mer att lära sig leva med det, kan en arbetsterapeut tillsammans med personen jobba med att finna livskvalitet i vardagen trots tvång. Är det inte ett regelrätt tvångssyndrom utan att handlingarna är till hjälp för att hålla ordning på tillvaron (måste diska allt direkt annars går det inte att koncentrera sig på något annat eller innan man går iväg till jobbet så måste man stå en stund och titta på ett visst fönster därför att det är ett sätt att samla sig och finna lugn etc.) handlar det om ett ”funktionellt tvång”. Har man handlingar likt dessa som är dysfunktionella kan en arbetsterapeut tillsammans med personen hitta alternativa handlingar som är mer funktionella.

Med vänliga hälsningar
Sofia Ringvall
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Hur skall man på bästa sätt få ut information som vuxen med ADD till dagis samt skolpersonal om denna funktionsnedsättning? […]

Fråga
Hur skall man på bästa sätt få ut information som vuxen med ADD till dagis samt skolpersonal om denna funktionsnedsättning? Så att de ständigt inte missuppfattar en och vrider det jag berättar till något helt annat? Verkar som att de aldrig förstår en och nu lider då mina barn i detta och soc blir inblandade. Hur skall man få ut rätt information?

Svar
Det är viktigt att man tar hjälp av någon professionell person man litar på (arbetsterapeuten exempelvis), som kan informera direkt till personalen. Den som informerar får inte vara för teoretisk utan det är viktigt att man är konkret och belysande samt gärna relaterar till något som personer utan funktionsnedsättningar känner till. Exempelvis hur det är de första dagarna på ett nytt jobb och att det för personer med ADD kan vara så hela tiden (detta var bara ett exempel som jag tycker att många kan relatera till – det kanske inte alls är lämpligt här). Sedan är det så att droppen urholkar stenen – det kanske inte räcker med en gång.

Med vänliga hälsningar

Maud Hagberg
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Har ni tips på övningar/lekar/Ipad-spel som kan hjälpa en 6-årig kille med ADHD att träna upp sitt arbetsminne?

Fråga
Har ni tips på övningar/lekar/Ipad-spel som kan hjälpa en 6-årig kille med ADHD att träna upp sitt arbetsminne?

Svar
Arbetsterapeuter arbetar oftast med att träna barnets förmåga och färdigheter i verkliga livssituationer, hjälper barnet hitta strategier för att klara sina uppgifter eller att hjälper barnet och föräldrar/lärare att kompensera för svårigheter genom nya arbetssätt osv. Men en snabb koll i olika rapporter har gett mig lite idéer som jag kan förmedla som du kan söka vidare på själv.

Det finns endast ett dataspel som jag kunnat finna som är prövat vetenskapligt och där man kunnat se effekt på arbetsminne, och det heter RoboMemo. Det har visat sig i olika studier att träna med det spelet ger påverkan på arbetsminne, uthållighet och överaktivitet i positiv riktning. Dock ingen effekt på impulsivitet.  Det har dock visat sig ha negativa effekter också, det upplevs tråkigt, någon hade till och med rymt hemifrån. Programmet finns för tre olika åldersintervaller. Träning sker 15-40 min per dag (beroende på ålder) och pågår vid 25 träningstillfälle gärna 5 dagar per vecka i 5 veckor. Effekten är mätt just på ett sådant ”strikt” förfarande. Detta program används ibland på skolor.  På Förening Sveriges habiliteringschefers hemsida finns så kallade evidens rapporter att läsa. Dessa rapporter har undersökt vilka vetenskapliga bevis det finns för olika metoder. I höstas publicerades en rapport där om “Metoder för kognitivt stöd”.

Det finns också många böcker och ”föräldraprogram” – inte minst på engelska angående gruppen barn med ADHD. En sådan bok är till exempel  ”Step by step Help for Children with ADHD – A Self-help manual for parents”  i vilken det finns många tips till föräldrar. En av medförfattarna till denna bok är Edmund JS Sonuga-Barke, erkänt duktigt professor inom området, verkar vid universitet i Southampton. Jag har inte läst boken och kan därför inte ge närmare rekommendationer men innehållsförteckningen visar att boken ger exempel på ex på spel som föräldrar kan göra med sina barn gärna 10 min per dag för att öka koncentration och uppmärksamhet. Det är olika kortspel och memoryspel och så vidare.

Angående denna typ av träning så skall man vara medveten om att det inte alltid är så att barnets arbetsminne blir bättre i vardagen. Ibland blir man bättre på spelet, men att effekterna inte alltid ”generaliseras” (flyttas över) till verkliga vardags- eller skolsituationer.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar
Marie Peny-Dahlstrand
Leg. arbetsterapeut, med dr, specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikappomsorg

Läs mer ...

Min son som fyller 5 år i år fick diagnosen ADHD nyligen och nu undrar jag var jag vänder mig för hjälpmedel […]

Fråga
Min son som fyller 5 år i år fick diagnosen ADHD nyligen och nu undrar jag var jag vänder mig för hjälpmedel som till exempel timstock, och finns det något slags schema för att förtydliga dagens rutiner och aktiviteter och eventuellt andra relevanta hjälpmedel? Har försökt att rita ihop det själv med mindre bra resultat.

Svar
Arbetsterapeuter arbetar bland annat med den typ av kompensatoriska åtgärder som du frågar efter, efter att ha utrett ett barns behov i dagligt liv. Hjälpmedel skall kompensera för just det som det speciella barnet har svårighet med och syftet är att barnet skall klara att delta i vardagssituationer med hjälp av dessa metoder/hjälpmedel.

Var du kan komma i kontakt med en arbetsterapeut som kan utreda ditt barns behov beror på hur vård och habilitering är organiserat där du bor. I vissa delar av landet finns arbetsterapeuter knutna till Barn- och ungdomspsykiatrisk kliniker, ibland är arbetsterapeuter knutna till speciella barnneuropsykiatriska kliniker också. I andra landsting/regioner får barnet stöd via barnhabiliteringen och i vissa får man söka det stödet på barnkliniker eller vårdcentraler. Jag råder dig att vända dig till de läkare/psykologer som diagnostiserat ditt barn och fråga vart du skall vända dig i ditt landsting för att få kontakt med en barnarbetsterapeut.

Med vänliga hälsningar
Marie Peny-Dahlstrand
Leg. arbetsterapeut, med dr, specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikappomsorg

Läs mer ...

Har jag rätt att få en anpassad miljö efter mina behov på arbetsplatsen? Jag har ADHD.

Fråga
Har jag rätt att få en anpassad miljö efter mina behov på arbetsplatsen? Jag har ADHD.

Svar
Jag rekommenderar dig att kontakta arbetsterapeut/handläggare på din närmaste Arbetsförmedling för att få svar vad som gäller för området där du bor.

Med vänliga hälsningar
Sofia Ringvall
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Jag önskar få information om vart jag vänder mig för att få professionell KBT-terapi till anhörig med adhd?

Fråga
Jag önskar få information om vart jag vänder mig för att få professionell KBT-terapi till anhörig med adhd?

Svar
Hur vård och behandling är organiserad ser olika ut i hela landet och därför är det svårt att ge ett precist svar på din fråga. Det finns flera ställen du kan vända dig för att rådfråga. Här är några alternativ:

  • Ring sjukvårdsrådgivningen på 1177. Då kopplas du till den rådgivning i det landsting du befinner dig.
  • Kontakta den vårdcentral/psykiatrisk öppenvårdsmottagning som din anhörig tillhör.
  • Finns en Attention (patient- och anhörigförening) i din stad? Ibland har de information och tips om vart du kan vända dig där du bor. Kontaktuppgifter till lokalföreningarna finns på deras hemsida.

Med vänliga hälsningar
Sofia Ringvall
Leg arbetsterapeut

Läs mer ...

Jag är en kvinna med Adhd. Finns det bra nåt bra hjälpmedel för att fort prioritera saker och sysslor?

Fråga
Jag är en kvinna med Adhd. Finns det bra nåt bra hjälpmedel för att fort prioritera saker och sysslor? Att göra to do-listor är bra men jag har svårt prioritera punkterna. Fick tips av arbetsterapeut att dela in dem i rött, orange, gult, grönt och vitt för neutralt och en vänta tills tid. Men hur göra praktiskt? Behöver mer praktiskt tips för helst mobil eller surfplatta jag skriver ibland to do-listor i mobilen så en app för android med färgfunktion vore bra veta om. Och då även tal till text så jag verkligen lägger in det också. Om för tidskrävande så inte säkert blir av. Hittar ingen sån app själv. Eller annan idé för hur praktiskt göra för kunna prioritera mottas också gärna.

Svar
Det finns en gratisapp för android som jag vet att en del använder sig av och den heter Colornote. Här finns möjlighet att göra Widgets av post-it-lappar i olika färger som ”fästs” direkt på skärmen. Det går även att sätta alarm för respektive post-it. Flera post-it-lappar kan fästas på samma skärmbild. Post-it-lapparna kan även utformas i ”att- göra-listor”. Ett tips kan vara att till exempel fästa färgkodade (enligt förslag från din arbetsterapeut) ”att-göra-listor” bredvid varandra på samma skärmbild för att skapa överblick över vad som behöver göras. Att ha överblick över vad som behöver göras är en förutsättning för att kunna prioritera. Jag är emellertid osäker på om det går att tala in meddelanden via denna app. Vill du veta mer finns instruktionsfilmer på YouTube man kan titta på för att få mer information om vilka funktioner som finns och hur de kan användas. Sök på Colornote.

Med vänliga hälsningar
Sofia Ringvall
Leg arbetsterapeut

Läs mer ...